اجازه درمان به زنان در عربستان سعودی بدون رضایت نامه “قیم” داده شد

پیش از این در بیمارستان های عربستان قبل از رسیدگی و درمان زنان، گرفتن اذن و مجوز از ولی و قیم برای شروع اقدامات و مراحل پزشکی و درمانی ساده لازم و ضروری بود.

به گزارش «محبت نیوز» عربستان سعودی یکی از کشورهایی که است که تبعیض مشهود میان مردان و زنان حاکم می باشد. زنان در این کشور اجازه سفر، تحصیل، درمان و… بدون رضایت سرپرست را ندارند. فرمان پادشاه عربستان به زنان این اجازه را می دهد بدون رضایت رسمی سرپرست خود در بیمارستان بستری شوند که تا پیش از این اجازه این کار را نداشتند.

روند آزادی حقوق زنان در عربستان از سال ۲۰۱۱ آغاز شده، اما با این حال براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۶ در عربستان برابری حقوق زنان و مردان وجود ندارد.

گفتنی است  قیم زنان درعربستان سعودی یا همسر است ویا پدر وبرادر وپسر (فرزند)، کما این که برخی از صاحبان مشاغل در هنگام استخدام وبه کارگیری زنان حصول موافقت از ولی و قیم او را شرط اشتغال می دانند، حتی در بیمارستان های سعودی پیش از رسیدگی و درمان زنان، گرفتن اذن و مجوز از ولی و قیم برای شروع اقدامات و مراحل پزشکی و درمانی ساده لازم و ضروری است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی