پاپ فرانسیس خواستار اتحاد جهانی برای مبارزه با “فساد” شد

رهبر کاتولیک های جهان فساد را بدترین معضل اجتماعی دانست و خواستار مبارزه جهانی با آن شد.

به گزارش «محبت نیوز»  پاپ روز پنجشنبه از مسیحیان و رهبران و پیروان سایر ادیان ومذاهب دعوت کرد تا برای مبارزه با فساد، متحد شوند.

پاپ در مقدمه کتابی به تحریر کاردینال ‘پیتر تورکسون’ با فیلسوف ‘ویتوریو البرتی’ با عنوان ‘فساد’ نوشت: ریشه فساد در مافیا، زوال اجتماعی، جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان و مواد مخدر قرار دارد، سرطان فساد در حال نابود کردن زندگی ما است و باید با این پدیده که بدترین معضل اجتماعی است بطور جهانی مبارزه شود.

 

وی افزود: کلیسا نباید از پاک کردن خود بهراسد چرا که فساد حتی در میان بسیاری از مقامات کلیسایی نیز رخنه کرده است. رهبر کاتولیک ها جهان در ادامه گفت: منشا استثمار انسان ها چیست؟ منشا زوال و عدم توسعه چیست؟ منشا قاچاق انسان، اسلحه و موادمخدر چیست؟ منشا بی عدالتی اجتماعی و عدم شایسته سالاری چیست؟ منشا نبود خدمات برای افراد چیست؟ منشا بردگی، بیکاری، غفلت از شهرها و بیت المال و طبیعت چیست؟ چه چیزی است که به حقوق اساسی بشری و یکپارچکی محیط زیست آسیب می رساند؟

پاپ افزود: فساد در حقیقت یک سلاح و زبان رایج مافیا و سازمان های جنایی در جهان است. فساد یک فرایند مرگ است که فرهنگ مرگ ، مافیا و سازمان های جنایی را تقویت می کند. مبارزه با فساد نیاز به راهی طولانی از طریق تربیت و فرهنگ دارد. این مبارزه همچنین نیاز به همکاری همه براساس امکانات موجود و استعدادها و خلاقیت ها دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی