پناهندگی در کلیساهای آلمان، معضل یا مزیت؟

نمایندگان بیش از ۲۰۰سازمان فعال در بخش مهاجرت و پناهجویان در کنفرانس سرتاسری پناهندگی در کلیسا در شهر فرانکفورت یک بیانیه مشترک را تصویب کردند.

به گزارش «محبت نیوز» در کنفرانس «پناهندگی درکلیسا» در شهر فرانکفورت نمایندگان نهادهای امورمهاجرین از تمام نقاط آلمان به ویژه ازمواجه بودن پناهجویان افغان با تهدید اخراج وفشار روز افزون مقامات و ادارات برپناهندگی درکلیسا انتقاد کردند.
به نقل از احیا نیوز، نمایندگان بیش از ۲۰۰سازمان فعال در بخش مهاجرت در کنفرانس سرتاسری پناهندگی در کلیسا در شهر فرانکفورت یک بیانیه مشترک را تصویب کردند و در آن از مسئولین سیاسی آلمان خواستند که “به یک سیاست مهاجرت عاقلانه مطابق به خواست های دولت حقوق مدار و حقوق بشر” بازگشت کنند.
در این بیانیه افزوده شده است که هدف اساسی این خواهد بود “که در گفتگو و تفهیم با سیاست و ادارات کشور، عوامل پناهندگی در کلیساها از میان برداشته شود.”
در این بیانیه زیر عنوان “بهتر است که مجبور به دادن پناهندگی در کلیساها نشویم”، وضعیت ناگوار در سیاست مهاجرت آشکارا ذکر شده است.

این کنفرانس از تلاش ها برای بی اعتبار کردن کلیساها انتقاد کرد که پناه دادن به مهاجرین از جانب آنها به عنوان یک عمل جنایی نگریسته می شود، با این اتهام که پناه دادن به کلیسا مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
نمایندگان کنفرانس در بیانیه مشترک شان تاکید کرده اند: “ما تهدید به تعزیزات، ارعاب توسط مجازات حقوقی علیه مهاجران مورد نظر و حامیان شان، و نیز تهدید برای اجرای تخلیه مکان های پناهندگی در کلیساها را رد می کنیم.”

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی