Post Tagged with: "کمپ"

یونیسف درخصوص وضعیت غیرانسانی کودکان پناهجو در اردوگاه‌های فرانسه هشدار داد

یونیسف درخصوص وضعیت غیرانسانی کودکان پناهجو در اردوگاه‌های فرانسه هشدار داد

یونیسف در خصوص اوضاع نابسامان کودکان در اردوگاه‌های پناهجویان فرانسه هشدار داد.

نهادهای حامی حقوق بشر از برخورد مجارستان با پناهجویان انتقاد کردند

نهادهای حامی حقوق بشر از برخورد مجارستان با پناهجویان انتقاد کردند

استفاده از کانتینر برای نگهداری مهاجرین در مجارستان آن هم به صورت زندانی انتقادات زیادی را از سوی نهاد هایادامه مطلب…

پناهجویان نوروز را در کمپ پناهجویی فرانسه جشن گرفتند

پناهجویان نوروز را در کمپ پناهجویی فرانسه جشن گرفتند

با وجود تمامی مصائب و محدودیتهایی که پناهجویان در فرانسه با آن روبرو هستند، نوروز در اردوگاه پناهجویان در این کشورادامه مطلب…

وضعیت اسفبار کودکان پناهجو در اردوگاههای پناهندگان یونان

وضعیت اسفبار کودکان پناهجو در اردوگاههای پناهندگان یونان

وضعیت روحی و روانی کودکان پناهجو در کمپ های یونان به نقطه بحرانی خود رسیده است.

سوئد قصد اسکان پناهجویان را در مناطق خاصی از این کشور دارد

سوئد قصد اسکان پناهجویان را در مناطق خاصی از این کشور دارد

تاکنون ۷۰۰۰ خانه خصوصی پناهجویان خالی شده‌اند و تا‌ اخر ماه سپتامبر حدود ۱۰۰۰۰ محل دیگر که اداره مهاجرت باادامه مطلب…

مصائب تلخ پناهجوی ۲۱ ساله ایرانی در جزیره مانوس

مصائب تلخ پناهجوی ۲۱ ساله ایرانی در جزیره مانوس

برخی از آمارها حکایت از آن دارد که هم اکنون حدود ۴۵۰ ایرانی در نائورو و مانوس بازداشت هستند وادامه مطلب…